Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 330 зар байна.

#TAGS:
--%>