Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 173 зар байна.

#TAGS:
--%>