Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 140 зар байна.

#TAGS:
--%>