Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 267 зар байна.

#TAGS:
--%>